Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

Hedgehoginthefog
Reposted frommesoup mesoup viamirabell mirabell
Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viakrainakredek krainakredek

April 21 2017

Hedgehoginthefog
7562 2688 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viaalcohoolic alcohoolic
Hedgehoginthefog
7104 b082 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
Hedgehoginthefog
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
Hedgehoginthefog
0781 4735 390
Hedgehoginthefog
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakurz kurz
2923 da18 390

April 20 2017

Hedgehoginthefog
3751 0f2b 390
Dante
Reposted frombackground background viablakablaka blakablaka

April 18 2017

0605 3d5c 390

April 14 2017

5128 139c 390
Hedgehoginthefog
2958 5f9f 390
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamenia menia
Hedgehoginthefog
1329 3ecb 390
Reposted fromgrobson grobson viakoloryzacja koloryzacja

April 07 2017

Hedgehoginthefog

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viamirabell mirabell
Hedgehoginthefog
1326 1d97 390
Reposted fromnaciol naciol viamirabell mirabell
Hedgehoginthefog
0609 7335 390
Hedgehoginthefog
1653 1219 390

April 02 2017

Hedgehoginthefog
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viacorazon corazon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl